Туризъм Приключения

Адреналин

Select your language:

Времето Врацапрогноза за гр. Враца


място за вашата реклама

________________


Полезни връзки

планинска спасителна служба
БФ Спелеология


Спортни магазини

t

t

t

t

Гласувай те за нас !

Елате в .: BGtop.net :. Топ класацията на българските сайтове и гласувайте за този сайт!!!

Гласувай за мен в BGTop100.com

Гласувай за тази страница в Българския ТОП

Елате в .: ad.mobiletomania.com :. Класацията на българските сайтове, гласувайте за този сайт!!!

Гласувайте за Туризъм и приключения със Спелеоклуб Веслец Враца в BGTOPSITES.COM

RealTop.net


Гласувайте за  в Топ Сайтовете в БГ събрани на едно място - Bg Top Sites - .:Българския (БГ) Онлайн каталог на Най-добрите сайтове:..:Bulgarian (BG) Online catalog of Top Sites:.Най-добрите сайтове - музика mp3, бг топ, сайтове за музика, категории, търсачки, климатици Ва

Наши приятели

Спортен клуб по моторно и безмоторно летене Околчица Враца
място за вашата реклама

________________

Спелеоклуб"Веслец" изповядва
Устава на Туристическо дружество "Веслец"-гр.Враца
като има и свой Правилник за вътрешен ред

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШЕН РЕД В СПЕЛЕОКЛУБ"ВЕСЛЕЦ"

I.       НАЙМЕНОВАНИЕ:
    Спелеоклуб"Веслец" към ТД"Веслец"

II.    СЕДАЛИЩЕ:
   Град ВРАЦА,

III.    ЦЕЛИ И СРЕДСТВА ЗА ТЯХНОТО ПОСТИГАНЕ:
   Развива,популяризира и насърчава изучаването на пещери и пропасти както и извършва природозащитна дейност, като подготвя съответните кадри за това.
   Средствата на Спелеоклуб"Веслец" се осигуряват от:  

1.Собствени приходи от членски внос
2.Целеви средства от ТД"Веслец",БФСп, и др.
3.Дарения и спонсорство

IV.    ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ:
1. Върховен орган на управление Спелеоклуб"Веслец" е Общото събрание.
2. Управителен орган на Спелеоклуб"Веслец" е Управителния съвет
3. Ревизионна комисия

V.   ПРАВОМОЩИЯ НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВЛЕНИЕ:
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:
1.Приема,изменя и допълва Правилника за вътрешния ред на Спелеоклуб"Веслец"
2.Приема отчета и програма за дейността на Спелеоклуб"Веслец"
3.Избира управителния съвет на Спелеоклуб"Веслец"
4.Избира делегати за дружествени конференции на ТД"Веслец" и делегати за Общото събрание на БФСп,както и други представители.
5.Взема и други решения предвидени в този Правилник за вътрешния ред на Спелеоклуб"Веслец" към ТД"Веслец"
/1/  Общото събрание се свиква от Управителния съвет на Спелеоклуб"Веслец" с покана най-малко един месец преди насрочването му,като се посочва дневния ред,дата,час и място на провеждане.
/2/   При искане на 1/3 от членовете на Спелеоклуба,Управителния съвет Свиква Общото събрание в едномесечен срок от искането.
/3/  Общото събрание е законно и може да взема решения,ако присъстват повече от половината членове на Спелеоклуб"Веслец".
/4/  Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство на гласовете на присъстващите,а при изменение на Правилника за вътрешния ред с мнозинство 2/3 от присъстващите.
/5/   По въпроси необявени в дневния ред не могат да се вземат решения.
/6/   Общото събрание се състои от членове на Спелеоклуб"Веслец".
/7/  Всеки член има право на един глас,като гласуване по пълномощия не се допускат.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:
1.Представлява интересите на Спелеоклуб"Веслец"
2.Ръководи и контролира работата по всички направления.
3.Приема календарен план за дейността на Спелеоклуб"Веслец".
4.Приема и дава отчет за бюджета и дейността на Спелеоклуб"Веслец".
5. Свиква Общото събрание на Спелеоклуб"Веслец".
/1/ Управителния съвет се състои от трима човека, председател , зам.председател, домакин-касиер, които се избират от Общото събрание за срок от пет години.

Ревизионна комисия
1 Ревизионната комисия проверява изпълнението на решенията на ръководните органи на Спелеоклуб"Веслец"
2 Контролира правомерното изразходване на бюджета на клуба
3 Контролира състоянието на материалната база


/ 1/Ревизионната комисия се състои от трима члена на Спелеоклуб"Веслец", избрани от Общото събрание на клуба за срок от пет години.Ревизионната комисия се отчита пред Общото събрание на клуба.

V.    ЧЛЕНСТВО:
1.Членството в Спелеоклуб"Веслец" е индивидуално.
2.Членството е доброволно,като за член се приема този,който признава Устава на ТД"Веслец"гр.Враца, признава Правилника за вътрешния ред на Спелеоклуб"Веслец" и плаща членският си внос към ТД"Веслец" и Спелеоклуб"Веслец".
3. Прекратяване на членството в Спелеоклуб"Веслец" става по собствено желание,чрез писмено заявление или като спре плащането на членския внос.Общото събрание може да изключи член при действия,несъвместими с Правилника за вътрешния ред.

VI.    ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СПЕЛЕОКЛУБ"ВЕСЛЕЦ" КЪМ ТД"ВЕСЛЕЦ"
Права:
1.Членовете на Спелеоклуб"Веслец" имат право да участват в Общото събрание на клуба
2.Членовете на Спелеоклуб"Веслец" могат да участват в прояви на клуба както и на други клубове и организации.
3. Членовете на Спелеоклуб"Веслец" имат право да ползват материалната база на клуба съгласно изискванията и разпоредбите на Общото събрание на Спелеоклуб"Веслец".
Задължения:
1. Членовете на Спелеоклуб"Веслец" са задължени навреме да внасят своя членски внос към Спелеоклуб"Веслец" и ТД"Веслец".
2. Членовете на Спелеоклуб"Веслец" са задължени да опазват материалната база на клуба,при повреда или загубване възстановяват напълно повреденото или изгубеното.
3. Членовете на Спелеоклуб"Веслец" са задължени да не оронват името и престижа на Спелеоклуба със свой действия и изказвания.
4. Членовете на Спелеоклуб"Веслец" са задължени да спазват разпоредбите на Общото събрание,Управителния съвет .
VII.    ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ:
Провеждане на курсове за "пещерняк"
1.Курс "пещерняк" се провеждат два пъти годишно през месец Април и месец Септември,независимо от броя на курсистите.
Провеждане на курс "техническо усъвършенстване"
1.Курса "техническо усъвършенстване" се провежда веднъж годишно през месец Септември.

/курсистите трябва да имат застраховка/
/курсовете се водят от правоспособни инструктори/

Провеждане на мероприятия и експедиции
1.Избира се ръководител на мероприятието,които попълва необходимите бланки приети от Управителния съвет, и отговаря за участниците,материалната база и протичането на мероприятието. Всеки участник се разписва лично за получена екипировка и носи лична отговорност за нея.
2.Всеки участник в експедиция трябва да има застраховка"Живот" и застраховка"Планинско спасяване"

Ползване и експлоатация на спелео-база "Леденика"
1.Всеки член на спелеоклуб"Веслец" може да ползва спелеобазата. /като спазва Правилник за ползване и експлоатация на Спелеобаза"Леденика"
2.Ползването на базата от лица които не са членове на Спелеоклуб"Веслец" става срещу внасяне на такса в клубната каса. При престоя си в базата те спазват установения ред и задължително има присъствие на член от Спелеоклуба.
3.При провеждане на съвместни експедиции в спелеобазата могат да пребивават и лицата участници , които не са членове ,без да заплащат.

ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО ОБЩО СЪБРАНИЕ се провежда първия петък на месец Декември.

ЧЛЕНСКИЯТ ВНОС се внася еднократно за цялата календарна година,на Отчетно- изборното общо събрание като стойността му се определя от Общото събрание. /за лица станали членове на клуба през текущата година внасят членски внос от месеца на постъпване до края на годината/

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА СПЕЛЕОКЛУБ"ВЕСЛЕЦ" е приет на Общо събрание на Спелеоклуб"Веслец" на 20.04.2007г. Гр.Враца

От Членовете:

  1.д-р Румен Димитров Андреев
  2.Николай Цветанов Диковски
  3. Гергана Бойкова Младенова
  4.Виктория Сергеева Кътова
  5.Мария Иванова Енева
  6.Цветелина Петрова Цветкова
  7.Тихомир Петков Тихолов
  8.Радина Росенова Антова
  9.Димитър Николаев Гергачев
10.Емилия Ивова Богданова
11.Тихомир Иванов
12.Димчо Димитров
13.Владимир Цветков
14. Нина Адрианова Андреева